DOKUMENTACE BOZP A JEJÍ OBSAH

Povinností každého zaměstnavatele je mít vypracovanou dokumentaci BOZP, protože jedině on zodpovídá za své zaměstnance. Proto se musí postarat o bezpečné pracovní prostředí. Následně by zaměstnavatel měl dbát na to, aby byli zaměstnanci s dokumentací řádně seznámeni.

 

Obsah této dokumentace se zpracovává individuálně v každé organizaci podle činnosti, na kterou je zaměřena. Jelikož se obsah liší podle zaměření dané firmy, podíváme se alespoň na ty nejběžnější dokumenty, které jsou její součástí.


Obsah dokumentace

Identifikace rizik – popisuje způsob, jak vyhledávat a odstraňovat případná zdravotní a bezpečnostní rizika.


Kategorizace prací – vyhodnocuje 4 kategorie podle náročnosti práce – první kategorie, kde nemusí zaměstnavatel přijímat žádná zvláštní opatření, čtvrtá kategorie, kde je potřeba přijmout mimořádná opatření, aby pracovníci mohli svoji práci vykonávat v co nejmenším rozsahu poškození zdraví.


Pracovnělékařská péče – popisuje prevenci a ochranu zdraví jednotlivých zaměstnanců.


Evidence pracovních úrazů – sděluje nám, jaké jsou zaměstnavatelovy povinnosti při pracovním úrazu.


Traumatologický plán – říká, že zaměstnavatel je povinen udělat taková opatření, aby co nejvíce zjednodušil řízení krizových situací. Zahrnuje i důležitá telefonní čísla, informace o lékárničkách na pracovišti a pokyny ohledně poskytování první pomoci.


Dokumentace k OOPP– neboli dokumentace k osobním ochranným pracovním pomůckám, sděluje, v jakých případech zaměstnavatel musí svým zaměstnancům, jaké pomůcky zajistit, v jakém rozsahu a četnosti.


Pravidelné revize strojů a zařízení – uvádí, že vše, co by na pracovišti mohlo znamenat potencionální riziko, musí podléhat pravidelné revizi.


Provozní dokumentace – ta musí být u všech strojů a její součástí musí být i sepsány minimální lhůty na pravidelný servis.


Školení zaměstnanců v BOZP – obsahem je, že každý zaměstnanec musí být poučen o bezpečnosti práce na pracovišti.


Podoba dokumentace BOZP

Základním požadavkem dokumentace je její přehlednost a měla by být psána tak, aby jí všichni zaměstnanci rozuměli. Často bývá ve formě šanonu, ve kterém jsou jednotlivé části od sebe přehledně odděleny. Je potřeba, aby také obsahovala telefonní číslo na interní podporu, odkaz na elektronickou verzi, návod na používání samotné dokumentace a záznamy o její aktualizacích.

 

Možnosti zpracování dokumentace

Zpracovat dokumentaci BOZP si můžete sami, pokud firma nepřekračuje 25 zaměstnanců. V případě větší firmy je potřeba, aby dokumentaci zpracoval odborník, který je k tomu způsobilý.


Druhou možností, a také možností bez starostí, je objednávka zpracování dokumentace u nás, jakožto odborné firmy, která se na oblast BOZP specializuje. Na základě výstupu z prověrky pracoviště vám zpracujeme veškeré potřebné dokumenty, které budou splňovat podmínky definované příslušnou legislativou.


Pokud máte zájem o zpracování dokumentace, kontaktujte nás. Díky odborným znalostem a zkušenostem získaným dlouholetou praxí v BOZP a PO pro vás zajistíme optimální řešení.

Kontaktujte nás

    Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů.

    Společnost UNIFAST Servis s.r.o., IČO: 02226634, se sídlem Kmochova 135/40, 614 00 Brno bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené ve všeobecných informacích o zpracování osobních údajů. Všeobecné informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou k dispozici na www.unifastservis.cz/gdpr.